ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

05.10.2010 – „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”- Kontrakt 1, 2, 3 i 4 – Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Nr zamówienia: P-02/PZP/2010, wykonała następujący zakres robót:

  1. Część I – Kontrakt 1 – Etap III: Budowa siec! kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej ścieków komunalnych wraz z przyłączami dla wsi Dziewkowice (gmina Strzelce Opolskie)
  2. Część II – Kontrakt 2 – Etap II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na ścieki komunalne wraz z przyłączami oraz towarzyszącą infrastrukturą w tym budowa czterech przepompowni ścieków dla Sołectwa Błotnica Strzelecka (gmina Strzelce Opolskie)
  3. Część III- Kontrakt 3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w sołectwie Rozmierka (gmina Strzelce Opolskie)
  4. Część IV – Kontrakt 4 – Etap I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w sołectwie Grodzisko (gmina Strzelce Opolskie)
  • Inwestor: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., Biuro JRP, ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie
  • Data rozpoczęcia: 05.10.2010
  • Data zakończenia: 30.10.2013
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne, roboty drogowe, roboty elektryczne
  • Wartość zamówienia: 32 516 930,61 PLN